Μέχρι να διοριστεί πρωθυπουργός (11-11-11)  ο Παπαδήμος, ήτανε διορισμένος σύμβουλος του ΓΑΠ. σωστά?
Δηλ. ο Παπαδήμος συμβούλευε τον ΓΑΠ για τις ενέργειες της κυβέρνησης που απέτυχε και απολύθηκε. Σωστά?
Δηλ. τώρα ο απολυθείς από τον ΓΑΠ Παπαδήμος, θα κάνει από μόνος του, ότι μέχρι χθες συμβούλευε να κάνει η κυβέρνηση του ΓΑΠ που απέτυχε. Σωστά?
Κάποιοι μας δουλεύουνε κανονικά?

Σωστά!

Ο Παπανδρέου απαλλάσσει των καθηκόντων του, τον κ. Παπαδήμο !!!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396
10 Νοεμβρίου 2011
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθμ. Υ404
Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου του Πρωθυπουργού.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 3839/2010
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με
αντικειμενικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 51).
2. Την Υ 280/19.10.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΥΟΔΔ 342).
3. Την επιστολή παραίτησης του Λουκά Παπαδήμου,
αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Λουκάς
Παπαδήμος του Δημητρίου, πρώην Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας, από τη θέση του Συμβούλου
του Πρωθυπουργού επί θεμάτων μακροοικονομικής και
διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και θεμάτων που αφο−
ρούν το τραπεζικό σύστημα και τις χρηματοπιστωτικές
αγορές, και από 10.11.2011 τον απαλλάσσουμε από τα
καθήκοντα του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Με την Υ403/10−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005
(Α’ 98), όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, Επίτιμου
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, από
την θέση του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της
Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και τον απαλλάσ−
σουμε από τα καθήκοντά του από 10.11.2011.
Με την υπ’ αριθμ. Υ 401/9−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 81 παρ. 2 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’)
όπως ισχύει, παύεται, η απόσπαση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥ−
ΤΡΑ του Θεοδώρου, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου
Δ.Ε. 7 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στη Γενι−
κή Γραμματεία της Κυβέρνησης, και από 11.11.2011 τον
απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά που του είχαν ανα−
τεθεί με την Υ80/27−10−2009 (ΥΟΔΔ 471) ομοία.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
2425
2426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ανάρτηση από : Αυτόλυκος

Advertisements